Tietosuojaseloste

Newil and Bau Oy:n Asiakasrekisterin tietosuojaseloste

1 Rekisterinpitäjä

Newil and Bau Oy, y-tunnus 2047376-1
Bulevardi 21, 00180 Helsinki

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Henrik Heikkilä, +358 40 760 8987

3 Tietosuojasta vastaava henkilö

Tietosuojavastaavana toimii Henrik Heikkilä, henrik.heikkila@newilbau.fi, +358 40 760 8987

4 Rekisterin nimi

Newil and Bau Oy:n Asiakasrekisteri

5 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tietoja käytetään myyntiin, asiakastapaamisiin tai muuhun asiakassuhteen hoitoon, asiakasviestintään ja verkkopalvelun käyttökokemuksen parantamiseen. Lisäksi tietoja käytetään markkinointitarkoituksiin.
Käsittelyperusteemme on markkinoinnin osalta oikeutettu etu- ja asiakassuhteen hoidon osalta asiakkaan ja meidän välisemme sopimuksen täytäntöönpano. Lähetämme myös suostumuksen perusteella sähköisiä suoramarkkinointiviestejä.

6 Rekisterin tietosisältö

Keräämme nimi-, puhelin-, sähköposti-, osoitetietoja. Evästeiden avulla saamme vierailijoistamme mitattavia tietoja, joita hyödynnämme esimerkiksi suunnitellessamme markkinointiamme. Tällä tavoin voimme kohdentaa viestintäämme mahdollisimman osuvasti. Emme luovuta tietoja kolmansien osapuolten markkinointikäyttöön.

7 Rekisterin tietolähteet

Nimi- ja muiden yhteystietojen kerääminen perustuu asiakassuhteeseen tai muuhun yhteyteen Newil and Bau Oy:öön. Keräämme tietoja tapaamisten kirjaamisen tai sopimuksen teon yhteydessä. Seuraamme myös evästeitä ja vierailusi verkkosivuillamme jättää jäljen, IP-osoitteen.

8 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle markkinointitarkoituksiin.

9 Tietojen siirto kolmanteen maahan (ETA-alueen ulkopuolelle) tai kansainväliselle järjestölle

Tietoja ei siirretä EU/ETA- alueen ulkopuolelle.

10 Rekisterin suojauksen periaatteet

Kunnioitamme henkilötietojesi luottamuksellisuutta. Rekisteri on talletettu palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuun tietokantaan, johon on pääsy Newil and Bau Oy:n valtuuttamilla henkilöillä.
Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot hävitämme asiaankuuluvalla tavalla. Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan, kun se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen henkilötietojen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi. Kirjanpitolain tai muun soveltuvan lain velvoitteista johtuen tietoja voidaan joutua säilyttämään edellä mainittua ajanjaksoa pitempään.

11 Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietoonsa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Lisäksi hänellä on riittävän tarkan ja yksilöidyn tarkastuspyynnön tehtyään oikeus saada tietoonsa itseään koskevat ja tallenteiden sisältämät tiedot. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna seuraavaan osoitteeseen: Newil and Bau Oy, Bulevardi 21, 00180 Helsinki.

12 Oikeus vaatia tiedon korjaamista ja poistamista

Rekisterinpitäjän on korjattava asianomaisen osoittama virheellinen tieto henkilötietorekisterissä. Rekisterinpitäjällä on myös omatoimisen toiminnan kautta velvoite tarkastaa tietojen asiallisuus ja ajantasaisuus rekisterissä. Rekisteröity voi myös vaatia rekisterinpitäjää poistamaan itseään koskevat tiedot rekisteristä. Tietosuojasta vastaava henkilö johtaa toimenpiteen käsittelyä.

13 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä, automaattista päätöksentekoa ja profilointia.

14 Tietosuojaselosteen hyväksyntä

Tietosuojaseloste on hyväksytty jatkuvana ja tarkastettu 1.6.2020.